Piotrków. Policja, ruch drogowy, wykroczenia, mandaty, prewencja

15 marca 2017 r. zwróciliśmy się do inspektora Dariusza Partyki komendanta policji  w Piotrkowie Trybunalskim z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta.

Staraliśmy się, aby były jak najprostsze i nie nastręczały problemów z odpowiedzią:

1. Przedstawione przez KM Policji w Piotrkowie dane dotyczące porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta i powiatu są zatrważające. Wzrost ilości wypadków, jakie miały miejsce w 2016 roku w stosunku do 2015 o 60%, liczby rannych o 80% nie pozostawia złudzeń, że dzieje się źle. Jakie działania zostały podjęte przez komendanta w celu eliminacji tych zjawisk?

2. Dlaczego na terenie Piotrkowa policjanci z ruchu drogowego są praktycznie niewidoczni? Straż miejska nie ma należytych kompetencji, aby karać kierowców popełniających wszystkie wykroczenia. Codziennie mamy do czynienia z poważnymi zdarzeniami do których zaliczyć można: nadmierną prędkość na ulicach dwupasmowych, wyprzedzanie na liniach ciągłych, nieustępowanie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na pasach, nierespektowanie obowiązku zatrzymania się przed znakiem STOP itd.

3. Dlaczego po odebraniu straży miejskiej mierników prędkości, z których korzystała regularnie na “szybkich” odcinkach piotrkowskich ulic, policja nie przejęła tej dobrej praktyki?

4. Dlaczego piesze patrole policji nie reagują na wykroczenia drogowe: nieprawidłowe parkowanie, zakaz wjazdu, zakaz ruchu? Potwierdzają to nasz obserwacje, a także sygnały jakie otrzymujemy od czytelników.

Odpowiedź pierwsza

Dwanaście dni później, 27 marca przyszła odpowiedź podpisana przez mł. asp. Ilonę Sidorko oficera prasowego KMP w Piotrkowie Trybunalskim. Publikujemy całość z zachowaniem oryginalnej pisowni:

Na początku warto zaznaczyć, że zachowanie uczestników ruchu w określonych warunkach drogowych decyduje o tym, czy na drodze jest bezpiecznie.

Oczywiście policjanci czuwają nad bezpieczeństwem użytkowników dróg, zarówno kierujących pojazdami mechanicznymi jak i niechronionymi uczestnikami, w tym cyklistami i pieszymi. W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym nawiązano współpracę ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, na mocy której Starosta Piotrkowski powołał Zespół ds. bezpieczeństwa na terenie powiatu piotrkowskiego. W wyniku tej współpracy dokonywane są lustracje dróg w miejscach wypadków drogowych, na podstawie których wysyłane są wnioski do Zarządcy drogi o poprawę i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Na bieżąco realizowane są działania profilaktyczne, w ramach których prowadzone są pogadanki i prelekcje w szkołach połączone z rozdawaniem elementów odblaskowych. Również na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim został utworzony baner „ Poradnik uczestnika ruchu drogowego”, w którym zamieszczane są informacje – porady dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo pod każdym komunikatem prasowym dotyczącym zdarzenia drogowego zamieszczane są porady nawiązujące do odpowiednich przepisów w tym zakresie.

Za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu cyklicznie przekazywane są informacje dla społeczeństwa dotyczące bezpiecznych zachowań na drodze – pieszych i kierowców.   Nagrane zostały przez funkcjonariuszy krótkie filmy – spoty, odnoszące się do przepisów obejmujących niechronionych uczestników ruchu drogowego i uzywania przez nich elementów odblaskowych. Od kilku lat Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim kontynuuje współpracę z kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie prowadzonych pogadanek na temat bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w zależności od pory roku i związanych z tym zagrożeń.

Oprócz profilaktyki policjanci ruchu drogowego poza zadaniami do codziennej służby, prowadzą akcje ukierunkowane na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Wśród działań należy wymienić: „Trzeźwy poranek”, „Track – bus”, „Pasy”, „Niechronieni”, „ Prędkość”, „Alkohol i narkotyki”, a także akcje związane ze świętami i okresem wypoczynku. Codzienne zadania do służby ukierunkowane są na eliminowanie z ruchu sprawców wykroczeń, a także nietrzeźwych kierujących.   Funkcjonariusze dokonują także sprawdzeń i weryfikacji pod kątem naniesionych zagrożeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każde wskazane zagrożenie w ruchu drogowym jest dokładnie, kilkakrotnie sprawdzane i weryfikowane a także rozliczane w przypadku ujawnienia wykroczenia. Na podstawie naniesionych niepokojących zdarzeń na przedmiotową aplikację oraz na podstawie analizy wszystkich zdarzeń drogowych, dyslokowane są patrole policjantów ruchu drogowego. W trakcie wykonywanych zadań służbowych funkcjonariusze wykorzystują sprzęt, między innymi do ujawniania takich wykroczeń, jak przekroczenie dozwolonej prędkości czy sprawdzanie stanu trzeźwości kierowców, w tym laserowe mierniki prędkości, videorejestratory oraz alkosensory i alkoblou. W każdy rejon miasta dyslokowane są patrole zmotoryzowane, a także piesze i w okresie letnim także rowerowe.

Dużo słów mało treści, tak można streścić pismo pani Sidorko. Jednak na nasze cztery pytania nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Napisaliśmy więc ponownie:

Szanowna Pani Aspirant,

Dziękuję za pismo. Jednak nie bardzo wiem, jak ma się ono do postawionych przeze mnie pytań, na które mimo dużej ilości tekstu nie znalazłem odpowiedzi. O ile, Pani słowa po przeredagowaniu mógłbym zakwalifikować jako odniesienie do pytania nr 1, o tyle na pozostałe, mimo najszczerszych chęci, odpowiedzi dopatrzeć się nie mogę. Ludzie stawiają proste pytania i podobnej odpowiedzi oczekują. Dlatego też pozwolę sobie je przypomnieć (…)

Pozostaję w nadziei, że może za drugim podejściem uda się uzyskać z KMP w Piotrkowie należytą odpowiedź.

Odpowiedź druga

3 kwietnia dotarła do nas poczta e-mail, a w niej tekst:

Dzień dobry, poniżej odpowiedzi na pytania:

Ad. 2.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego pełnią służbę zgodnie z zadaniami i dyslokacją, wynikającą z analizy zdarzeń drogowych na podległym terenie. Reagują na wykroczenia popełniane zarówno przez kierujących pojazdami jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo obsługują zdarzenia drogowe, do których dochodzi na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim (miasto i powiat).  

Ad. 3

Policja nie przejęła od Straży Miejskiej mierników prędkości. W trakcie wykonywanych zadań służbowych funkcjonariusze pełniący służbę zewnętrzną wykorzystują sprzęt, między innymi do ujawniania takich wykroczeń, jak przekroczenie dozwolonej prędkości czy sprawdzanie stanu trzeźwości kierowców, w tym laserowe mierniki prędkości, videorejestratory oraz alkosensory i alkoblau.

Ad. 4

W każdy rejon miasta dyslokowane są patrole zmotoryzowane, a także piesze a w okresie letnim rowerowe. Policjanci wykonują zlecone im zadania i reagują na każde ujawnione wykroczenia w ruchu drogowym a także na wykroczenia szczególnie uciążliwe dla lokalnej społeczności.

Straciliśmy cierpliwość, bo jest granica ignorancji, która nie powinna być przekraczana, szczególnie w przypadku osoby powołanej do współpracy z mediami. W związku z tym maksymalnie uprościliśmy nasze pytania, licząc po cichu, że może tym razem się uda.

1. Ile razy na terenie Piotrkowa w lutym i marcu 2017 r. policjanci z Ruchu Drogowego kontrolowali prędkość na dwupasmowych odcinkach dróg miejskich? Ile wystawiono mandatów, ile było pouczeń?

2. Ile Ruch Drogowy w miesiącu marcu 2017 r. ujawnił wykroczeń dotyczących: nieprawidłowego parkowania, niezapięcia pasów, niezatrzymania się na znaku STOP, nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na pasach, nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, lekceważenia znaków: zakaz ruchu i zakaz wjazdu? Ile wystawiono mandatów, ile było pouczeń?

Odpowiedź trzecia

W nawiązaniu do przesłanej korespondencji dotyczącej zastosowanych represji wobec kierujących, poniżej przedstawiam dane, które są gromadzone w SESPOLU ( ewidencja wyników pracy funkcjonariuszy):

Funkcjonariusze WRD KMP w Piotrkowie Tryb. w miesiącu lutym 2017 rok

– nałożyli 428 mandatów karnych za przekroczenie prędkości
– sporządzili dokumentacją do wniosku o ukaranie na 21 kierujących za przekroczenie prędkości 
– nałożyli 63 mandaty za niestosowanie pasów bezpieczeństwa/ fotelików
– nałożyli 9 mandatów karnych za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej
– nałożyli 25 mandatów karnych za naruszenie przepisów o zachowaniu się wobec pieszych
– nałożyli 11 mandatów karnych za nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu

Funkcjonariusze WRD KMP w Piotrkowie Tryb. w miesiącu marcu 2017 roku:

– nałożyli 443 mandatów karnych za przekroczenie prędkości
– sporządzili dokumentacją do wniosku o ukaranie na 12 kierujących za przekroczenie prędkości
– nałożyli 140 mandaty za niestosowanie pasów bezpieczeństwa/ fotelików 
– nałożyli 11 mandatów karnych za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej
– nałożyli 69 mandatów karnych za naruszenie przepisów o zachowaniu wobec pieszych
– nałożyli 11 mandatów karnych za nie ustąpienie  pierwszeństwa przejazdu

Wskazany powyżej system ewidencji pracy (osiągniętych wyników) funkcjonariuszy nie rozgranicza osiągniętych wyników na teren miasta i powiatu, nie daje też możliwości wygenerowania liczby np. mandatów nałożonych za wykroczenia na dwupasmowych odcinkach dróg miejskich.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami kierowania funkcjonariuszy do służby, policjanci WRD są dyslokowani w miejsca gdzie na podstawie analizy zdarzeń dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych, gdzie zostały zweryfikowane jako potwierdzone zagrożenia naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Naszą opinię o pracy funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego na terenie Piotrkowa potwierdza powyższe zestawienie: policja całą swoją uwagę skupia na pomiarze prędkości poza miastem, nie jest zainteresowana karaniem kierowców popełniających takie wykroczenia jak: rozmowa przez telefon podczas jazdy, nieprawidłowe parkowanie (także na trawnikach), jazda przy osi jezdni, łamanie przepisów dotyczących zakazu wjazd i zakazu ruchu, przekraczania emisji hałasu i spalin i in. Kompletnie nie dotyczy ich negatywna postawa rowerzystów pędzących chodnikami, przejeżdżających przez przejścia dla pieszych.

Ruch drogowy pojawia się przy okazji zdarzeń drogowych, nie jest prowadzona działalność prewencyjna. Czy ktoś z naszych Czytelników widział patrol policji dokonujący podstawowej kontroli drogowej, albo pomiaru trzeźwości, tak jak ma to miejsce w innych miastach?

Piesze patrole snują się od czasu do czasu po mieście, mijając źle zaparkowane samochody, nie reagują, bo są zadaniowi. Jeśli na porannej odprawie dostaną nakaz kontrolowania np. zapiętych pasów bezpieczeństwa, będą to robili do końca dniówki, ale następnego dnia temat będzie już nieaktualny.

Bardzo wiele spraw mogliby załatwiać dzielnicowi, często zwykła, męska rozmowa odnosi lepszy skutek niż mandaty karne, ale czy ktoś widział dzielnicowego na ulicy?

Dobrą zmianę należy wprowadzać nie od dachu, ale od fundamentów.

→ Mariusz Baryła

9.06.2017

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

• czytaj także: > “Stare Miasto – bezmyślni kierowcy, leniwa policja i straż miejska (dużo zdjęć)”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.