Nowa akcja „Gazety Trybunalskiej”. Piotrków bez dziur

Obywatelska akcja „Gazety Trybunalskiej” pod nazwą „Stare Miasto bez samochodów” zapoczątkowana w 2016 r. przyniosła zadowalające efekty, choć do ideału jeszcze daleko.

Udało się nam pobudzić do działania służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, co wpłynęło na większą ilość interwencji, pouczeń i mandatów. Akcja jest prowadzona nadal, a kierowcy niestosujący się do przepisów ruchu drogowego ponoszą konsekwencje.

Idąc za ciosem uruchamiamy kolejny projekt, pn. „Piotrków bez dziur”, którego celem jest zmobilizowanie zarządcy miejskich dróg do należytego dbania o ich stan.

Seria naszych artykułów z cyklu “dziury w mózgu” nie przyniosła spodziewanych rezultatów, gdyż piotrkowscy urzędnicy są oporni na krytykę prasową. W związku z tym zmieniamy metodę postępowania.

Na początek podstawy prawne

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (> link):

Art. 2a.2 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.

Art. 7. 1. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Art. 19. 5. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności:

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2;

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

Art. 21. 1. Zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2–4 i ust. 5, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.

Działanie

Bo to nie jest tak drodzy Czytelnicy, że zarządca dróg robi mieszkańcom łaskę dbając o infrastrukturę. To jego ustawowy obowiązek. Tak więc naprawa ulic, malowanie znaków poziomych i ustawianie pionowych powinno odbywać się niezwłocznie. I my, mieszkańcy Piotrkowa za pośrednictwem „Gazety Trybunalskiej” skorzystamy z narzędzi, jakie daje nam demokracja.

Proszę więc o przysyłanie na adres: redakcja@gazetatrybunalska.info lub na fb zdjęć i krótkich opisów miejsc (ulic, chodników, placów zabaw, terenów zielonych), które powinny być naprawione, a my przekażemy Wasze materiały bezpośrednio do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta i będziemy monitorować wykonanie prac.

Róbmy to dla siebie.

→ (mb)

22.06.2018

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

#PiotrkowBezDziur

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.