Sieć 5G, to broń mikrofalowa przeciwko ludziom. Apel do posłów

Apel do posłów o zablokowanie ustawy dotyczącej zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Nasz rząd w okresie przedświątecznym przeprowadzał konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te są związane z wprowadzeniem w Polsce technologii systemu 5G.

Literka „G” oznacza generację, które zmieniają się średnio co dekadę. Generacja 1G została wprowadzona w 1982 roku. 2G pojawiła się w 1992 roku, a 3G w 2001. 4G, to już rok w 2012. Prace nad 5G rozpoczęły się w kwietniu 2008 roku. Pomysł ten wywołał spore problemy, ponieważ nowe generacje sieci komórkowych, to nowe pasma częstotliwości i szersze pasma widmowe na kanał częstotliwości. W przypadku 1G było to 30 KHz, dla 2G – 200 kHz, w przypadku 3G – 5 MHz, w przypadku 4G – 20 MHz, a 5G – 60 GHz.

Pierwszym miastem objętym siecią 5G ma być Łódź

W Polsce, przy aktualnym stanie prawnym, nie można wprowadzić technologii systemu opartego na mikrofalach. Od 1985 roku obowiązują rygorystyczne normy dotyczące zaburzeń fizjologicznych, jakie może wyrządzić  ostrzał wiązką promieni elektromagnetycznych –  mikrofalami. Normy europejskie odnoszące się do promieni mikrofalowych są ok. 100 razy bardziej liberalne, ponieważ są obliczone wg innych standardów i dotyczą tylko efektów termicznych.

Nowelizacja ustawy:

– zlikwiduje pozwolenia na budowę antenowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji radiokomunikacyjnych (obiekty instalacji sieci 5G mają nie stanowić obiektów budowlanych);

– naruszy prawo własności;

– zakres prowadzenia instalacji i urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne nie wyłącza obiektów typu: szkoły, szpitale, uzdrowiska, rezerwaty przyrody itp.

Unia Europejska postawiła dodatkowe wymagania:

– latencja (opóźnienie) nie może przekraczać 5 ms,

– możliwa obsługa do 100 urządzeń na metr kwadratowy,

– określony zasięg stacji, choć tego nadal nie uściślono,

– możliwość integracji z systemami przewodowymi i satelitarnymi.

To system antyludzki – grozi nam ludobójstwo

Mikrofale, to fale krótkie – milimetrowe o dużej częstotliwości. Według  Dr Barrie Trowera wybitnego specjalisty, wiodącego eksperta w świecie od zagadnień mikrofalowych, na tej samej częstotliwości fal komunikują się ze sobą komórki wszystkich żywych organizmów. Drzewa i zwierzęta wyginą za 5-6 pokoleń. Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, który przy braku drzew trafi do wód i organizmów żywych, a to spowoduje ich zakwaszenie, wtedy wyginą też ryby. Wyginą owady zapylające rośliny. Bakterie i wirusy funkcjonują bardzo dobrze w środowisku mikrofalowym.

U ludzi sytuacja ta nastąpi jeszcze szybciej – w trzecim pokoleniu tylko 1 dziecko na ośmioro będzie się rodziło zdrowe.

Każda żywa komórka wytwarza fale elektromagnetyczne. Mechanizm powstawania tych fal jest następujący: przez pory błony komórkowej przepływają jony substancji niosące ładunek elektryczny. Przepływ tego ładunku elektrycznego odbywa się w wyniku wytworzonej różnicy potencjału elektrycznego (około -1,8 mV) na powierzchni błony. Na przykład na mitochondriach, które zaangażowane są w wiele procesów, takich jak np. sygnalizacja komórkowa, wzrost  i śmierć komórki, czy też kontrola cyklu komórkowego,  te różnice potencjałów dochodzą do  Przepływ jonów, to impulsy elektryczne, które wytwarzają zmienne pole magnetyczne. A wszelkie zmiany pola elektrycznego i magnetycznego są źródłem fal elektromagnetycznych. Te fale to właśnie mikrofale, za pomocą których komórki porozumiewają się ze sobą. Te drobne cząsteczki-komórki drgają. Częstotliwość drgań własnych cząsteczek jest taka sama jak częstotliwość fal sieci  i w przypadku rezonansu, nastąpi zakłócenie funkcjonowania całego organizmu. A to może doprowadzić do chorób śmiertelnych. Mikro promieniowanie może rozwinąć nowotwory itp.

Wszystko to jest udokumentowane naukowymi publikacjami

Błony biologiczne, to źródło i początek wszystkich funkcji komórkowych, przekładających się na funkcje całego organizmu – pisze prof. Krzysztof Dołowy. W latach czterdziestych ubiegłego wieku Albert von Szent-Gyὅrgyi Nagyrapolt, węgierski biochemik i badacz mechanizmu skurczu mięśni, (otrzymał w 1937 r. nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii medycyny za odkrycie Witaminy C), wyraził swoje przekonanie, że „podstawowe funkcje organizmów żywych zależą od jonów wapnia, jonów które są uważane za najważniejszy przekaźnik informacji wewnątrz komórek …”.

Specjalista z zakresu termodynamiki Aharon Katchalsky wewnętrzną mądrość żywych organizmów skomentował słowami:  „Synteza, bogatych w informacje, złożonych cząsteczek, tworzenie misternej struktury komórkowej, wzrost organizacji – to wszystko są czynniki zmniejszające wzrost entropii.  Organizmy wybierają zło najmniejsze: przez utrzymanie stanu równowagi dynamicznej produkują entropię na najniższą możliwie skalę”.

Wg dr Barrie Trowera jest 17 krajów broniących się przed siecią 5G i WiFi, między innymi Izrael, który swoje technologię opiera na bezpiecznych, nie wytwarzających pola magnetycznego światłowodach. Natomiast na 42% terytorium Ziemi wprowadza się system 5G w sposób radykalny, w Polsce również.

W treści pisma DP-III.0211.77.2018, z dnia 30 listopada 2018 r. Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego czytamy: „…uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny udostępniony został projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Zwracam się z prośbą o zaopiniowanie ww. projektu w terminie 21 dni od otrzymania pisma. Jednocześnie uprzejmie informuję, że nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z jej wyrażenia”.

→ dr fizyki Maria Jarzyńska

29.12.2018 / 6.08.2019

• foto: pixabay.com

• zobacz także: > “Komentarz do publikacji „Sieć 5G, to broń mikrofalowa przeciwko ludziom. Apel do posłów”

 

6 Replies to “Sieć 5G, to broń mikrofalowa przeciwko ludziom. Apel do posłów

 1. W drugiej połowie XX wieku nastąpiły rewolucyjne odkrycia w dziedzinie błon biologicznych. Kanały (pory) znajdujące się w błonach pełnią wyspecjalizowane funkcje transportowe. Ten transport różnych substancji – elektrolitów i nieelektrolitów odbywa się w sposób kontrolowany. Z pośród wszystkich oddziaływań występujących w przyrodzie, oddziaływanie elektromagnetyczne, to podstawowe oddziaływanie odpowiedzialne za ogół procesów zachodzących w organizmach żywych. Komórka, aby podtrzymać życiowe funkcje musi bezustannie wymieniać (transportować) materię i energię z otaczającym środowiskiem. Transport ten odbywa się przez pory, kanały jonowe błony komórkowej.

  a) Błony biologiczne, to źródło i początek wszystkich funkcji komórkowych, przekładających się na funkcje całego organizmu: odczuwania bodźców, przyjmowania pokarmów, wydalania, ruchu, rozmnażania, a następnie na procesy zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym związanym z przekazywaniem impulsów nerwowych, analizą bodźców, zapamiętywaniem informacji itd. napisał prof. Krzysztof Dołowy.
  b) Albert von Szent-Gyὅrgyi Nagyrapolt, węgierski biochemik, który w 1937 r. otrzymał nagrodę Nobla z dziedziny medycyny, wyraził swoje przekonanie, że „Podstawowe funkcje żywych organizmów zależą od jonów wapnia, jonów które są uważane za najważniejszy przekaźnik informacji wewnątrz komórek..”.
  c) Specjalista z zakresu termodynamiki prof. Aharon Katchalsky wewnętrzną mądrość żywych organizmów skomentował słowami: Organizmy wybierają zło najmniejsze, przez utrzymanie stanu równowagi dynamicznej produkują entropię na najniższą możliwie skalę.

  Badania doświadczalne procesów zachodzących w żywych organizmach ze względu na niezwykłą różnorodność i złożoność, są bardzo trudne. Prawa Ficka stały się niewystarczającym narzędziem badawczym. Szczególne miejsce w świecie w rozwoju i opisie teorii transportu membranowego zajmują prace prof. Aharona Katchalsky’ego.

  1) Każda komórka biologiczna posiada wolne ładunki elektryczne. Przez pory, kanały jonowe błony komórkowej przepływają jony substancji, niosące ładunek elektryczny. Przepływ tego ładunku elektrycznego odbywa się w sposób kontrolowany. Na mitochondriach, które zaangażowane są w wiele procesów, takich jak np. sygnalizacja komórkowa, wzrost i śmierć komórki, czy też kontrola cyklu komórkowego, występujące różnice potencjałów dochodzą do -180 mV. Ładunek elektryczny kiedy jest w ruchu generuje pole magnetyczne. Kiedy ruch ten jest zmienny, to powstaje pole magnetyczne zmienne. Przepływ jonów, to impulsy elektryczne, które wytwarzają zmienne pole magnetyczne. A wszelkie zmiany pola elektrycznego i magnetycznego są źródłem fal elektromagnetycznych. Za pomocą tych fal komórki porozumiewają się ze sobą. Ten kontrolowany przepływ jonów zostanie zakłócony, bowiem przez kanały błony komórki biologicznej znajdującej się w zmiennym polu magnetycznym pochodzącym od sieci 5G, będą przepływać też prądy wtórne wytworzone na podstawie zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Oba te prądy będą się sumować i przepływ jonów przez kanały już nie będzie mógł być kontrolowany.
  2) W komórce będą zachodziły także efekty termiczne wywołane prawem Joule’a–Lenza, wzrośnie temperatura błony komórkowej. Wg równania Arrheniusa wzrost tej temperatury będzie wpływał na wzrost szybkość reakcji chemicznych.
  3) Wzrost temperatury organizmu spowoduje również zmianę wartości parametrów takich jak np. lepkości roztworów, współczynnika dyfuzji składników roztworów, ciepła właściwego komórki, współczynnika przewodności hydraulicznej porów błony komórkowej. Wzrost temperatury zmniejszy lepkość roztworów (płynów), ich przepływ przez błony komórkowe będzie odbywał się szybciej. Przepływ przez pory błony komórkowej będzie zakłócony – nie będzie kontrolowany przez komórkę.
  4) Fale elekromagnetyczne komórek będą interferować z falami elektromagnetycznymi pochodzącymi od sieci 5G. Jeśli okres drgań własnych fali elekromagnetycznej komórki będzie taki sam jak okres drgań fal sieci 5G to wystąpi zjawisko rezonansu. Nastąpi zakłócenie funkcjonowania komórki.
  5) W wyniku zewnętrznego pola elektromagnetycznego, nastąpi zakłócenie funkcjonowania komórki poprzez zakłócenie regulacji transportu substancji, np. jeśli por nie zostanie otwarty to substancje nieprzydatne w procesie metabolizmu nie zostaną wydalone, pozostaną w komórce jako trucizna. Metabolizm zachodzący w komórce zostanie zakłócony. Komórka nie będzie spełniać już swojej funkcji, wtedy nastąpi zakłócenie całego organizmu.

  Niezależnie od tego, czy jest to technologia 2G czy 5G – rządzą nimi te same, niezmienne prawa fizyki. Poprzez przeprowadzenie odpowiednich obliczeń na podstawie określonych praw fizyki w ramach określonego zagadnienia, zapisanych w postaci wzorów matematycznych, a następnie poprzez interpretację otrzymanych wyników, należy wyciągnąć odpowiednie wnioski. Energia EMR pochodząca od sieci 5G o częstotliwości 6 GHz jest około 240 razy większa od energii EMR z sieci 2G.
  Promieniowanie elektromagnetyczne (EMR) pochodzące od sieci 5G może zakłócić naturalne pole bioelektryczne i biomagnetyczne żywej komórki, może być przyczyną powstawania komórek rakowych, może doprowadzić do wywołania różnych chorób. Szczególnie narażone są oczy, ze względu na ich zlokalizowanie na powierzchni organizmu. 5G to system mający zgubne skutki dla zdrowia człowieka i wszystkich organizmów żywych. Nie ulega wątpliwości, że obecnie jesteśmy świadkami trzeciej rewolucji naukowej. Tym razem na pograniczu fizykochemii i biologii, materii nieożywionej i życia.

  Ufamy, że pomysł wprowadzenia technologii sieci 5G, ze względu na ogromne zagrożenia dla całego środowiska naturalnego, będzie głęboko przeanalizowany przez polityków i nie zostanie wprowadzony w życie.

  1. Każdy komentarz, który zawiera treści obraźliwe, a nie merytoryczne jest natychmiast usuwany z portalu. (red.)

    1. Jeszcze jeden nic nie znaczący komentarz, a adres IP 83.26.2.83 zostanie dożywotnio zablokowany. To pierwsze i ostatnie ostrzeżenie.(red.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.