Covidowe wykroczenia w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach

Pandemia wymusiła wprowadzenie rozmaitych ograniczeń, a tym samym kar za ich nieprzestrzeganie.

Od ponad roku funkcjonariusze policji i pracownicy sanepidu prowadzą działania dyscyplinujące obywateli. Mają one różne nasilenie, w zależności od stopnia rozwoju pandemii i zagrożeń, jakie niesie ze sobą.

“Gazeta Trybunalska” zwróciła się do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie o udostępnienie danych dotyczących ilości wykroczeń covidowych np. braku osłony nosa i ust, niezachowania należytej odległości pomiędzy osobami, oddalenia się z miejsca odbywania kwarantanny i in. Zapytaliśmy także o sposób zakończenia postępowań.

Otóż od 13 marca 2020 r. do 5 marca 2021 r. na terenie Piotrkowa i okolic prowadzono 419 postępowań.

180 spraw dotyczyło występków z art. 54 Kodeksu wykroczeń : “Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.  40 spraw zakończono na etapie czynności wyjaśniających, do sądu skierowano 108 wniosków o ukaranie, 32 sprawy są nadal prowadzone.

187 spraw dotyczyło występków z art. 116 par. 1  Kodeksu wykroczeń: “Kto, wiedząc o tym, że: 1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę, 2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną, 3) jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo, nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia,
podlega karze grzywny albo karze nagany. 79 spraw zakończono na etapie czynności wyjaśniających, do sądu skierowano 34 wnioski o ukaranie, 74 sprawy są nadal prowadzone.

3 sprawy dotyczyły występków z art. 116 par. 2  Kodeksu wykroczeń: “Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych”. 2 sprawy zakończono na etapie czynności wyjaśniających, do sądu skierowano 1 wniosek o ukaranie.

49 spraw dotyczyło występków z art. 116 par. 1a  Kodeksu wykroczeń: “Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany”. 1 sprawę zakończono na etapie czynności wyjaśniających, do sądu skierowano 17 wniosków o ukaranie, 31 spraw jest nadal prowadzonych.

Policja i inne organy uprawnione za najczęstsze wykroczenie, czyli brak maseczki, mogą wystawić mandat nawet do 1 tys. zł. Przed zmianą przepisów górna kwota wynosiła 500 zł. Policja może także skierować sprawę do sanepidu, który za niestosowanie się do przepisów ma prawo nakładać kary od 5 do nawet 30 tys. zł.

→ M. Baryła

16.03.2021

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

• czytaj także: > “Prezydent Piotrkowa bez ochrony ust i nosa. Jest zawiadomienie do policji i sanepidu”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.