Ustawa o obronie ojczyzny obowiązuje od 23 kwietnia 2022 r.

W minioną sobotę zaczęła obowiązywać ustawa o obronie ojczyzny. Jej główne założenia to: zwiększenie budżetu na obronność – do co najmniej 3 proc. PKB już w roku 2023, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy.

W ustawie zapisano, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB – w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB już w roku 2023 i latach kolejnych. Według ustawy szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, “uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa”.

Zmiany mają być finansowane poprzez utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który będzie zasilany z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji.

Ustawa przewiduje zniesienie: szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień. Zamiast tego powstaną: Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz wojskowe centra rekrutacji. Wojewódzkie sztaby wojskowe przekształca się w Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, a wojskowe komendy uzupełnień – w wojskowe centra rekrutacji.

Zgodnie z ustawą, służba wojskowa dzieli się na: czynną służbę wojskową i służbę w rezerwie. Czynna służba polega na pełnieniu: zasadniczej służby wojskowej; terytorialnej służby wojskowej; służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz odbywaniu ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy; zawodowej służby wojskowej; służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Zasadnicza służba wojskowa polega na pełnieniu: dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Służba w rezerwie – jak zapisano – ma na celu zapewnienie dodatkowych potrzeb Sił Zbrojnych i dzieli się na aktywną rezerwę i pasywną rezerwę.

Oprócz tego ustawa reguluje także m.in. powoływanie i pełnienie służby, kształcenie żołnierzy, ich publiczną działalność, stopnie wojskowe, współpracę MON z organizacjami proobronnymi, uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy, dyscyplinę wojskową, kary i środki dyscyplinarne, wyróżnianie i uposażenia.

Zawarto w niej także zapisy dotyczące: “Militaryzacji i ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa”, “Świadczenia na rzecz obrony”, “Udzielanie zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej”, “Organizowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych” oraz “Psy i konie w Siłach Zbrojnych”.

Jedynym przepisem ustawy, który wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2023 r. jest ten dotyczący dodatków motywacyjny dla żołnierzy zawodowych.

Ustawa została przygotowana przez resort obrony, a jej inicjatorem był wicepremier ds. bezpieczeństwa, szef PiS Jarosław Kaczyński.

→ oprac. (kk)

25.04.2022

•  foto: pixabay.com

•  źródło: PAP

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.