Prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak otarł się o śmierć…

Chodzi oczywiście o śmierć polityczną, bo jak dotąd zdrowie fizyczne i umysłowe prezydentowi Piotrkowa Trybunalskiego dopisuje i oby tak było dalej.

W powiatowym mieście zakończyło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o zwołanie referendum w sprawie odwołania urzędującego, od niemal dwóch dekad, samorządowca. Według ruchu obywatelskiego, na którego czele stanęła Agnieszka Chojnacka, nie związana z żadnym ugrupowaniem politycznym, zebrano ponad 6400 podpisów.

Podczas 73. posiedzenia Sejmu RP, które odbyło się 7-9 marca 2023 r., posłowie przyjęli Ustawę o zmianie ustawy o referendum lokalnym zmieniającej zasady organizowania i przeprowadzania tego rodzaju głosowań. Sejm zdecydował m.in. o obniżeniu wymogów niezbędnych do zainicjowania referendum przez obywateli. W przypadku gmin i powiatów referendum będzie przeprowadzane na wniosek co najmniej 5 proc. ich mieszkańców (dotąd co najmniej 10 proc.), natomiast w przypadku województw – na wniosek co najmniej 2,5 proc. mieszkańców (dotychczas 5 proc.). Termin na zebranie podpisów mieszkańców popierających wniosek o przeprowadzenie referendum zostanie wydłużony z 60 dni do 6 miesięcy.

Nowelizacja zmienia także wymogi co do frekwencji niezbędnej do uznania referendum za ważne. Dotychczas w przypadku referendum dotyczącego odwołania któregokolwiek z organów danej jednostki, wymagany był udział wyborców w liczbie nie mniejszej niż 3/5 liczby biorących udział w  wyborach tego organu. Po zmianie ustawy referendum dotyczące odwołania organu wykonawczego wybieranego w wyborach bezpośrednich (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) będzie ważne, jeżeli liczba wyborców, którzy wzięli w nim udział, będzie stanowić co najmniej 3/5 głosów oddanych w tych wyborach na odwoływany organ. W przypadku pozostałych referendów próg ten wyniesie 15 proc. uprawnionych do głosowania (obecnie 30 proc.). Zniesiono także próg 2/3 ważnie oddanych głosów, wymagany dla uznania za rozstrzygający wyniku referendum dotyczącego samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne. Podobnie jak w pozostałych sprawach wynik taki będzie rozstrzygający, jeśli za jednym z poddanych pod głosowanie rozwiązań oddanych zostanie więcej niż połowa ważnych głosów.

Za nowelą głosowało 232 posłów, 189 przeciw, 29 wstrzymało się. Projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym autorstwa posłów Kukiz’15 został złożony w Sejmie – wraz z podpisami posłów PiS – 29 października 2021 r.

Wczoraj, 29 marca, dwudniowe obrady rozpoczął Senat RP. W porządku obrad znalazła się nowelizacja ustawy o referendum lokalnym. Jeśli Senat przyjmie dokonane zmiany, podpis prezydenta RP będzie jedynie formalnością.

Zła wiadomość jest taka, że nowelizacja ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., więc inicjatorów piotrkowskiego referendum obowiązywać będą obecne zasady.

→ K. Kozielski

30.03,2023

• collage: barma / Gazeta Trybunalska

• czytaj także: > “Krzysztof Chojniak uratował Polaków, ale tylko do 31 grudnia 2023 roku”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.