Służba Więzienna wskazuje w jakich warunkach będą przebywać Wąsik i Kamiński

Jeżeli Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostaną doprowadzeni przez policję do zakładu karnego, jak wszyscy skazani, zostaną najpierw umieszczeni w celach przejściowych. Bedą mieli prawo do dwóch widzeń w miesiącu i co najmniej dwóch rozmów telefonicznych w tygodniu.

Po dostarczeniu przez policję osadzonego do odbycia kary sprawdzane są bardzo dokładanie dokumenty, które stanowią podstawę przyjęcia oraz tożsamość danej osoby. Skazany przekazuje do depozytu m.in. dokumenty, środki pieniężne, przedmioty wartościowe i inne przedmioty, których nie może posiadać w celi np. telefon komórkowy.

Skazanego umieszcza się w celi przejściowej, na okres niezbędny, ale nie dłużej niż na 14 dni. W tym czasie przechodzi on wstępne badania lekarskie, zabiegi sanitarne i wstępne badania osobopoznawcze. Osadzony spotyka się m.in. z wychowawcą, a w razie potrzeby z psychologiem. Zostaje on również zapoznany z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania kary pozbawienia wolności i porządkiem wewnętrznym zakładu karnego.

Po przyjęciu skazany zostaje poinformowany o możliwości wystąpienia w czasie odbywania kary zagrożeń dla jego bezpieczeństwa. Po wstępnych badaniach skazany jest wstępnie kwalifikowany i kierowany do odpowiedniego rodzaju i typu zakładu karnego.

Kwalifikacji dokonuje komisja penitencjarna czyli zespół doświadczonych funkcjonariuszy, którzy oceniają jakiego zakładu karnego trafi osadzony. Przy kwalifikacji uwzględnia się między innymi: płeć, wiek, uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolności czy stopień demoralizacji. Po dokonaniu kwalifikacji o rozmieszczeniu skazanych w konkretnej celi mieszkalnej decyduje wychowawca, który bierze pod uwagę kilka kryteriów ale przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osadzonym.

Skazanemu zakwalifikowanemu do zakładu typu zamkniętego przysługują dwa widzenia z najbliższymi w miesiącu po jednej godzinie, które za zgoda dyrektora jednostki penitencjarnej mogą być połączone. Dodatkowo osadzonemu, który jest opiekunem prawnym dziecka do 15 roku życia przysługuje dodatkowe widzenie.

Każdy osadzony może kontaktować się z najbliższymi poprzez rozmowy telefoniczne co najmniej dwa razy w tygodniu. Może również korespondować listownie – w zakładzie karnym typu zamkniętego korespondencja podlega cenzurze za wyjątkiem korespondencji urzędowej, z adwokatem oraz instytucjami powołanymi do ochrony praw człowieka.

Każdy skazany przebywający w zakładzie karnym lub areszcie śledczym otrzymuje trzy razy dziennie napój i posiłki o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co najmniej jeden posiłek gorący, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy i wieku skazanego, a w miarę możliwości także wymogów religijnych i kulturowych. Skazany, którego stan zdrowia tego wymaga, otrzymuje wyżywienie według wskazań lekarza.

Osadzony ma prawo do otrzymania jednej paczki żywnościowej w miesiącu. Dodatkowo trzy razy w miesiącu osadzonemu przysługuje prawo do zakupów artykułów żywnościowych, higienicznych i dopuszczonych do sprzedaży w kantynie jednostki. Zakupy realizowane są w formie bezgotówkowej. Każdy osadzony ma założone subkonto, na które najbliżsi mogą przelewać środki finansowe lub na które wpływa wynagrodzenie za jego pracę.

Za zgodą dyrektora jednostki skazany może posiadać w celi dodatkowo sprzęt elektroniczny lub elektryczny, za użytkowanie których ponosi opłatę zryczałtowaną w wysokości 15 zł miesięcznie.

Wszystkim osobom pozbawionym wolności gwarantuje się również bezpłatne świadczenia zdrowotne i leki zgodnie z aktualnym stanem zdrowia pacjenta i zaleceniami lekarskimi.

→ oprac. (kk)

9.01.2023

• collage: barma / Gazeta Trybunalska

• źródło: PAP

• więcej o sprawie Wąsika i Kamińskiego: > tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.