Odniesienie do publikacji Gazety Trybunalskiej „O 60 proc. wzrosła śmiertelność w Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie na przestrzeni 8 lat”

W artykule “Gazety Trybunalskiej” dotyczącym śmiertelności wśród pacjentów piotrkowskiego szpitala znalazła się sugestia skierowana do kierownictwa jednostki o ustosunkowanie się do opublikowanych danych.

Dyrektor szpitala E. Wieczorek-Wieczorkiewicz, za pośrednictwem rzecznika placówki, nadesłała do redakcji następujące pismo:

W związku z publikacją jaka ukazała się na stronie internetowej Gazety Trybunalskiej zatytułowanej: „O 60 proc. wzrosła śmiertelność w Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie na przestrzeni 8 lat” pragniemy wyjaśnić, że przytoczone przez Pana Redaktora dane są tylko danymi statystycznymi bez analizy czynników mających główny wpływ na śmiertelność w latach 2015- 2022.

1. System organizacyjny Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim uległ na przestrzeni lat 2015-2022 zmianom, które miały wpływ na liczbę hospitalizacji, strukturę wiekową hospitalizowanych pacjentów, rodzaj leczonych schorzeń a w związku z tym liczbę zgonów i stosunek procentowy liczby zgonów do liczby hospitalizacji. I tak w roku 2015 w Szpitalu funkcjonowało 18 oddziałów, w tym oddział położniczo- ginekologiczny, noworodkowy i dziecięcy, które przyjęły 22,96% liczby hospitalizowanych pacjentów. W tych oddziałach zgony nie wystąpiły tym samym ogólna wartość procentowa zgonów do liczby hospitalizacji jest niższa niż w latach następnych. Od roku 2016 w strukturze tutejszego Szpitala rozpoczął funkcjonowanie nowy oddział zabiegowy- oddział Urologiczny. W 2017 roku świadczenia z zakresów położniczo- ginekologicznego, noworodkowego i dziecięcego przekazano do Szpitala Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Należy przypomnieć, iż do roku 2016 w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonowały dwa oddziały chirurgiczne i dwa oddziały chorób wewnętrznych (w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim i w Szpitalu Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim)- fakt ten miał również wpływ na liczbę hospitalizacji w oddziałach o tym profilu a w związku z tym na liczbę zgonów. W 2016 roku tutejszy Szpital rozszerzył działalność znacznie zwiększając liczbę łóżek w oddziałach chirurgicznym i chorób wewnętrznych i przejął całościowo opiekę nad pacjentami regionu w tych zakresach.

Od 2017 do roku 2022 w strukturze Szpitala funkcjonowało 14 oddziałów, z czego 6 to oddziały zabiegowe, tym samym znacznie zmienia się struktura wiekowa przyjmowanych pacjentów oraz rodzaj leczonych schorzeń. Należy podkreślić, że ogólna liczba pacjentów hospitalizowanych pozostaje na podobnym poziomie, ale zmienia się liczba pacjentów leczonych w poszczególnych oddziałach.

2. Analizując dane statystyczne dotyczące liczby zgonów w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim konieczne jest ich odniesienie również do sytuacji epidemiologicznej oraz trendów demograficznych w naszym regionie.

Znaczny odsetek hospitalizowanych w naszym Szpitalu to chorzy przyjmowani w stanach terminalnych, w zaawansowanej chorobie nowotworowej, pacjenci obarczeni wieloma chorobami przewlekłymi, w zaawansowanym wieku – powyżej 80 roku życia, wymagający pilnych zabiegów medycznych, z dużym ryzykiem zgonu. Należy przypomnieć, że na terenie powiatu piotrkowskiego i najbliższych powiatów ochrona zdrowia nie dysponuje oddziałami geriatrycznymi, a w Zakładach opiekuńczo- leczniczych i oddziałach opieki paliatywnej w dalszym ciągu mamy niedobory łóżek. Z tej przyczyny w oddziałach tutejszego szpitala leczeni są pacjenci, wymagający opieki geriatrycznej, z zaawansowanymi schorzeniami przewlekłymi, w stanach terminalnych, gdzie rodzina nie może podołać obowiązkowi opieki nad chorym, a w związku z tym przedłuża się czas ich hospitalizacji, niejednokrotnie zakończona śmiercią takiego pacjenta.

W związku z dynamicznymi zmianami zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne w okresie pandemii COVID -19 zmieniała się organizacja pracy w tutejszym szpitalu, zasady przyjęć i leczenia pacjentów. Na przestrzeni od września 2020 roku do marca 2022 roku w sposób bardzo dynamiczny, w zależności od potrzeb zmieniała się liczba łóżek izolacyjnych, liczba łóżek dla pacjentów z potwierdzonym SARS-CoV-2 , łóżek intensywnej terapii oraz łóżek zabiegowych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-COV-2.

Okres ten ze względu na znacznie ograniczone możliwości leczenia ambulatoryjnego charakteryzuje przyjmowanie do szpitala pacjentów w zaawansowanych stanach chorobowych.

W roku 2020 i 2021 w stosunku do roku 2015 sześciokrotnie zwiększyła się liczba zgonów w wyniku schorzeń układu oddechowego. Ponadto odnotowano w roku 2020 – 48 zgonów z przyczyny COVID-19 a w roku 2021- 188 zgonów z przyczyn –COVID-19 a w roku 2022 – 70 zgonów, których przyczyną był COVID-19.

Szczególna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na liczbę zgonów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Szczegółowa analiza zgonów w SOR potwierdza, że w ponad 80% były to zgony stwierdzone w pierwszych godzinach pobytu chorego w oddziale ratunkowym – to chorzy, którzy zostali przywiezieni do SOR w trakcie trwania akcji reanimacyjnej ostatecznie zakończonej zgonem; pacjenci przywiezieni do Szpitala w stanie agonalnym w terminalnym okresie choroby nowotworowej, pacjenci w schyłkowym stadium innych chorób przewlekłych. W 2020 roku w stosunku do roku 2015 liczba zgonów pacjentów w SOR wzrosła ponad pięciokrotnie.

3. Nadmieniamy również iż analizując dane dotyczące zgonów i ich liczby należy odnieść się do danych demograficznych ogólnych w badanym okresie.

W latach 2014/2015 zmarło 777 tys. 071 Polaków. W 2015/2016 było to 788 tys. 805 osób.
W 2016/2017 zmarło 789 tys. 486 osób, a w kolejnych dwóch latach 813 tys. 845. W 2018/2019 odnotowano 818 tys. 936 zgonów.
W okresie 2020/2021 zmarło 1 mln 002 tys. 714 Polaków.

Jak podaje GUS w 2020 roku wzrost liczby zgonów w stosunku do 2019 roku wyniósł prawie 68 tys., to jest ponad 60% więcej niż w roku poprzednim. W roku 2021 wzrost liczby zgonów w stosunku do roku 2020 wyniósł ponad 42 tys.

Jak wynika z powyższego wyniki danych statystycznych mają związek z wieloma czynnikami, które ulegają dynamicznym zmianom. Dotyczy to w sposób szczególny realizacji świadczeń zdrowotnych i ich wyników.

Pozostajemy w przekonaniu, że powyższe informacje pozwolą na uzupełnienie opublikowanych danych.

Równocześnie informujemy, że Szpital chętnie współpracuje z zainteresowanymi mediami – Rzecznik Prasowy Szpitala Bartłomiej Kaźmierczak udzieli pełnych wyjaśnień w oczekiwanym temacie z uwzględnieniem specyfiki zakładu opieki zdrowotnej.

Dyrektor Szpitala
mgr Edyta Wieczorek-Wieczorkiewicz, MBA

10.08.2023


→ (mb)

31.08.2023

• foto: pixabay.com

2 Replies to “Odniesienie do publikacji Gazety Trybunalskiej „O 60 proc. wzrosła śmiertelność w Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie na przestrzeni 8 lat”

  1. Ta pani z zawodu jest dyrektorem i chce nam po prostu przekazać, że jest cacy a to wszystko wina Putina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.