Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji o uposażeniu sędziów w stanie spoczynku

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami i sugestiami, jakoby Ministerstwo Sprawiedliwości chciało „zmniejszyć o połowę” uposażenie sędziów przenoszonych w stan spoczynku z powodów zdrowotnych, Ministerstwo Sprawiedliwości stanowczo oświadcza, że nie miało i nie ma takiego zamiaru.

W trakcie prac nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, rozważana była tylko zmiana dotycząca szczególnych przypadków, mająca na celu ograniczenie patologicznych sytuacji przechodzenia w stan spoczynku nawet przez trzydziestokilkuletnich sędziów, którzy czynią to, powołując się na okresową chorobę, a następnie podejmują inną formę zatrudnienia, zachowując uposażenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia sędziowskiego.

Według obowiązujących obecnie regulacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku (dziś 67 lat; od października 2017 r. – 65 lat), choroby lub utraty sił, przysługuje uposażenie  w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisko.

Rozważana zmiana legislacyjna nie naruszała tej generalnej zasady. Przewidywała jedynie, że w wyjątkowych przypadkach, ściśle określonych, sędziom przechodzącym w stan spoczynku przysługiwałoby uposażenie w wysokości 50 proc., a nie 75 proc. ich ostatniego wynagrodzenia. Rozpatrywane rozwiązanie dotyczyłoby tylko i wyłącznie dwóch sytuacji. Po pierwsze, gdy sędzia, po 12 miesiącach przerwy w pracy spowodowanej chorobą lub płatnym urlopem dla poratowania zdrowia, przeniesiony zostałby w stan spoczynku bez orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy. Po drugie, gdy sędzia bez uzasadnionej przyczyny nie poddałby się badaniu przez lekarza orzecznika, mimo wnioskowania o to przez kolegium sądu lub Ministra Sprawiedliwości. W jednym i drugim przypadku sędzia w stanie spoczynku uzyskiwałby uposażenie na ogólnych zasadach, w wysokości 75 proc. ostatniego wynagrodzenia, z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego, tak jak wszyscy inni sędziowie.

Prace nad tymi szczegółowymi propozycjami zostały wstrzymane. Rozwiązanie problemu wymaga bowiem dalszych analiz.

→ Jerzy Kubrak

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

25.02.2017

• foto: pixabay.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.